Kallelse årsstämma 2019

Styrelsen för Brunnbäck Fiber Ekonomisk förening kallar till årsstämma enligt nedan

Datum/tid: 2019-06-26 kl. 18:00
Plats: Korskrogens bygdegård
Deltagare: Samtliga andelsägare Brunnbäck Fiber Ekonomisk förening

Dagordning

 1. Val av mötesordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.
 12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

På årsstämman kommer att behandlas stadgeändringar beroende av ny lag för Ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 2018-07-01.

Comments are closed.